प्राविधिक सेनानी रामचन्द्र तिवारीलाई कारवाही गरिएको सम्बन्धमा

१. नेपाली सेनाबाट मिति २०७३/१२/१८ गते मित्रराष्ट्र जापानमा दुई (२) बर्ष अवधिको Post Doctoral तहमा अध्ययन गर्न बेतलवी विदा गएका प्राविधिक सेनानी रामचन्द्र तिवारी तालिमपश्चात मिति २०७५/१२/१८ गते शर्तबमोजिम हाजिर हुनुपर्नेमा सो नभई आफूखुसी भगौडा परेबाट निजलाई मिति २०७६/०६/०८ गते पक्राउ गरी सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम कारवाही गरिएको छ ।

२. सो सम्बन्धमा जंगी अड्डामा गठित समरी जनरल सैनिक अदालतबाट निज प्राविधिक सेनानी रामचन्द्र तिवारीले नेपाली सेनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा तथा सहुलियत लिईसकेपश्चात आफ्नो अनुकुल हुने किसिमको जिम्मेवारी नपाएको भनी सैनिक संस्थालाई आरोप लगाई नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको अवस्थामा नै श्री थापाथली ईन्जिनियरीङ्ग क्याम्पसमा विभागीय स्विकृती नलिई व्यक्तिगत आर्थिक फाईदा हुने नियतले Part Time Research Supervisor को कार्य गर्नुको साथै मिति २०७५/०७/२५ गतेबाट उक्त कलेजमा प्राध्यापकको पदमा स्थायी नियुक्ती लिई "भगौडा र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर समेत गरेको" भनि दोषी ठहर गरेको छ । सोही बमोजिम उक्त अदालतले मिति २०७६/०७/१५ गते, निज अधिकृतलाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर्याई ऐ. ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम निज पक्राउ परेको मिति २०७६/०५/०८ गतेबाट गणना हुने गरी ६ (छ) महिना कैद गर्ने र निज भगौडा भएको मिति २०७५/१२/१८ गतेबाट लागू हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य (न) नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

२. नेपाली सेनामा पुरस्कार र दण्ड सजाय सम्बन्धी निर्देशिका समेत लागू गरी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारमार्फत प्रोत्साहन गर्ने तथा गल्ती गर्नेलाई नियम बमोजिम कडा कारवाही गर्ने नीति नेपाली सेनाले अवलम्बन गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा विशेषतः सैनिक सेवाबाट आफूखुसी भगौडा भएका जो कोही सैनिक व्यक्तिलाई कुनै पनि बखतमा पक्राउ गरी सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।