नेपाली सेनाद्धारा सञ्चालित घुम्ती स्वास्थ्य शिविर तथा जनचेतना मूलक कार्यक्रम सम्पन्न

१. डोटी जिल्लाको झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको अगुवाईमा मिति २०६९ श्रावण २८ गतेवाट सञ्चालित ७ दिने घुम्ति स्वास्थ्य शिविर तथा जनचेतना मूलक कार्यक्रम आज मिति २०६९ भाद्र १ सम्पन्न भएको छ । २. हाल सम्मको प्राप्त विवरण अनुसार उक्त घुम्ति स्वास्थ्य शिविरवाट उल्लेखित मिति र स्थानमा निम्न संख्याका झाडापखाला सहित अन्य रोगका विरामीहरुले स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् । साथै उक्त संचालित शिविरबाट विरामीहरुलाई निशुल्क औषधी वितरण समेत गरिएको थियो ।

सि.नं.

मिति

स्थान
(गा.वि.स.)

महिला

पुरुष

जम्मा

कै.

१.

२०६९/४/२८ गत

कलेना

३१

६०

९१

 

२.

२०६९/४/२९ गत

खिरसैन

१४०

१२०

२६०

 

३.

२०६९/४/३० गते

वगलेक

४६

५६

१०२

 

४.

२०६९/४/३१ गते

रिलु

५७

६८

१२५

 

५.

२०६९/४/३१ गते

काडामाण्डौ

९०

७०

१६०

 

६.

२०६९/४/३२ गते

काडामाण्डौ
रिलु
गांजरी

१६०
४२
३५

२४
३४
१५

१८४
७६
५०

 

७.

२०६९/५/१ गते

बासुरी
लडागडा

१५०

९५

२४५

स्वास्थ्य शिविर संचालन भईरहेको ।

जम्मा

७५१

५४२

१२९३