पूर्व माओवादी लडाकुहरुको दर्जा निर्धारण सम्बन्धमा

१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४६ अनुसार गठित विशेष समितिले शिफारिस गरे बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९ फाल्गुण ३० को निर्णय नं.१ बमोजिम कार्यान्वयन गर्नको निमित्त नेपाली सेनाका विभिन्न तालिम केन्द्रहरुमा हाल तालिमरत पूर्व माओवादी लडाकुहरुको दर्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेनाले ७१ जनालाई अधिकृत तहमा र बांकी १३७३ जनालाई पदिक तथा अन्य दर्जामा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । २. विशेष समितिको सिफारिस अनुसार अनमिनको प्रमाणिाक्रत तह र प्रवेश मिति अनुसार (नागरिकताको प्रमाण पत्रको कारण प्रवेश मिति संशोधन गरेको भए सोही अनुसार) समायोजनामा जाने हरेक पूर्व लडाकुहरुको तह अनुसार जेष्ठताक्रम निर्धारण गर्ने र बिभिन्न निर्णयहरुले निर्दिष्ट गरे बमोजिम समायोजनमा सम्मिलित तालीमरत पूर्व माओवादी लडाकुहरुको दर्जा निर्धारण गरिएको छ । सकलदर्जाले आधारभूत तालीम सफलता पूर्वक सम्पन्न गरे पश्चात Bridging Course मा समावेश गरिने छ । Bridging Course समाप्त भएपछि अन्यदर्जाको हकमा सिपाहीदेखि सुवेदारसम्म र अधिकृतको हकमा उप सेनानीदेखि सेनानीसम्मको दर्जा प्रदान गरिने छ । (क) अधिकृत. (१) अधिकृतहरुको हकमा नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटीबाट पास आउट भए पश्चात सबै अधिकृतहरुलाई आयुक्त पद प्रदान गरी उप सेनानी दर्जा दिने । (२) आयुक्त पद प्रदान गरे पश्चात सम्पूर्ण अधिकृतलाई ३ महिनाको Bridging Course मा समावेश गराउने । (३) अधिकृत Bridging Course को प्रथम चरणको ६ हप्ताको तालीममा सवै अधिकृतलाई समावेश गराउने । ६ हप्ता पूरा भएपछि २५ जना उप सेनानी दर्जाका अधिकृतहरुलाई मात्र थप ६ हप्ताको पेशा सम्वन्धी ज्ञान, सम्वन्धित निर्देशनालयको जिम्मेवारी र भूमिका बारे तालीम सञ्चालन गराई तालीम सञ्चालन गराउने । (४) सह सेनानी र सेनानीको ४६ जना उम्मेदवारहरुलाई ६ हप्ताको प्रथम चरणको तालीम पश्चात सह सेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने र छ हप्ता CCSC तालीमको परिमार्जित सिलेवश र १ हप्ता सम्वन्धित निर्देशनालयको जिम्मेवारी र भूमिका सम्वन्धी तालीम पश्चात ३० जना सह सेनानी र बांकी १६ जना अधिकृतलाई सेनानी दर्जा प्रदान गरी युनिटमा पठाउने । ३. प्रमुख सेनानी २ जना र १ (एक) जना महा सेनानीको हकमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९ फाल्गुण ३० को निर्णय नं. ६ ले “नेपाली सेनाको अधिकृत तहमा समायोजनको क्रममा रहेका पूर्व लडाकुहरुका सम्बन्धमा नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको बृत्ति विकासमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी प्रचलित नियम, अभ्यास र मापदण्ड पूरा गरेपछि अधिकतम दुई जनालाई प्रमुख सेनानी तथा एक जनालाई महा सेनानीमा समायोजन हुनसक्ने गरी सहमति दिने” भन्ने उल्लेख भएबमोजिम सेनानी १६ मध्ये ३ जनालाई गणपति तालिम गराई तत्पश्चात प्रमुख सेनानीमा पदोन्नति गरी १ जना प्रमुख सेनानीलाई महा सेनानी दर्जामा पदोन्नतीको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिसको प्रकृया अगाडि बढाईने छ । ४. मिति २०६९ फाल्गुण ३० को निर्णय नं.३ मा “अन्यदर्जाको निमित्त पनि प्रत्येक पूर्व लडाकुको तह र जेष्ठताक्रम निर्धारण गर्ने । दर्जा र जेष्ठताक्रम अनुसार सुवेदार-१४, जमदार-४२, हुद्दा-१७०, अमल्दार-१९३, प्युठ-१८० र सिपाही-७९० गरी हरेक तहमा जेष्ठताक्रम अनुसार दर्जा तोकी दिने सम्वन्धित पूर्व लडाकुहरुलाई जानकारी दिने” भनी उल्लेख भए अनुसार अन्यदर्जाको हकमा निम्न अनुसार गर्नेः (क) अन्य दर्जा (१) समायोजन तालिम पूरा गरेका मध्ये सिपाही दर्जामा तोकिएका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित युनिटमा हाजिर हुन पठाउने । (२) हरेक दर्जाका व्यक्तिहरुलाई ३ महिनाको दर्जा विशेष तालिम संचालन गर्ने । (३) प्युठ (१८० जना) र अमल्दार (१९३ जना) को हकमा निम्न अनुसार गर्नेः- (कक) नेपाली सेनाले तर्जुमा गरेको परिमार्जित बिल्लादार क्याडर ग्रेड-III को ६ (छ) हप्ताको तालिम सञ्चालन गर्ने । तत्पश्चात निजहरुलाई सम्बन्धित निर्देशनालयको भूमिका, जिम्मेवारी र पेशागत ज्ञान सम्वन्धी थप ६ हप्ताको तालिम संचालन गर्ने । (कख) माथि उल्लेखित तालिम पूरा गरेपश्चात तोकिएका १८० जनालाई प्युठ र १९३ जनालाई अमल्दार दर्जा प्रदान गरी सम्बन्धित युनिटमा हाजिर हुन पठाउने । (४) हुद्दा (१७० जना), जमदार (४२ जना) र सुवेदार (१४ जना) को हकमा निम्न अनुसार गर्नेः- (कक) नेपाली सेनाले तर्जुमा गरेको परिमार्जित बिल्लादार क्याडर ग्रेड-III र ग्रेड-II छ/छ गरी १२ हप्ताको तालिम गराउने । तत्पश्चात निजहरुलाई सम्बन्धित निर्देशनालयको भूमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धी २ (दुई) हप्ताको तालिम संचालन गर्ने । (कख) माथि उल्लेखित तालिम पूरा गरेपश्चात तोकिएका १७० जना हुद्दा, ४२ जनालाई जमदार १४ जनालाई सुवेदारमा पदोन्नती गरी सम्बन्धित युनिटमा हाजिर हुन पठाउने । ५. समयोजनमा आएका पूर्व लडाकुहरुको दर्जा निर्धारण गर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, UNMIN को प्रमाणित तह र प्रवेश मिति अनुसार (नागरिकताको प्रमाण पत्रको कारण प्रवेश मिति शंसोधन गरेको भए सोही अनुसार) जेष्ठताक्रम बमोजिम भएको छ । ६. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/१/३ को निर्णय “माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन सम्वन्धी कार्यविधि, २०६९” र बिशेष समितिको बिभिन्न मितिहरुमा भएका निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन भएको अवस्थामा माथि उल्लेखित तालीमहरु सकिए पछि तोकिएको दज्र्यानी एक पटक मिलान भई सकेपछिको सकलदर्जाको पदोन्नति प्रचलित सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त र सैनिक नियमावली बमोजिम नै हुनेछ । Download Press Release